Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu statystyka.plus

Regulamin niniejszy określa zasady, które stanowią podstawy prawne korzystania z usług Serwisu (https://statystyka.plus) jako Zleceniobiorcy oraz zobowiązania Użytkownika (Klienta) jako Zleceniodawcy, które mają zapewnić obydwu stronom satysfakcjonującą współpracę.

Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy oraz aplikacja PWA, działający pod adresem https://statystyka.plus zwany dalej: Serwisem/Zleceniobiorcą/Wykonawcą).

 2. Pomiot korzystający z serwisu (osoba fizyczna lub prawna) – Użytkownik/Klient/Zleceniodawca

 3. Analiza statystyczna, badania, statystyka opisowa, opracowanie wyników na zamówienie – Usługa/Zlecenie

 4. Dane kontaktowe Zleceniobiorcy, umożliwiające klientowi kontakt:

 • numer telefonu: +48 780 782 701,

 • adres poczty elektronicznej: kontakt@statystyka.plus

 • właściciel serwisu statystyka.plus – STATISTICA SP Z O.O.

 1. adres siedziby oraz adres do korespondencji: Statistic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ul. Modelarskiej 18/2 40-142 Katowice Niniejszy regulamin został wydany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 • ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( PrKonsum.);

 • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. W celu korzystania z usługi Serwisu, należy posługiwać się przeglądarką: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy.

 2. Przed wysłaniem zapytania w celu złożenia zamówienia w Serwisie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

Charakter usług świadczonych przez Wykonawcę

 1. Wykonawca świadczy usługi w zakresie tworzenia analiz statystycznych, matematycznych, opisów wyników oraz przygotowywania założeń badawczych na podany przez  Zamawiającego temat lub zagadnienie.
 2. Wykonawca świadczy usługi wykonywania tworzenia analiz statystycznych, matematycznych, opisów wyników oraz przygotowywania założeń badawczych w szczególności z tematyki medycznej itp. (zwanych dalej jako Usługa).
 3. Klient zleca Wykonawcy wykonanie Usługi na podany przez siebie temat. Usługa jest  realizowania na podstawie szczegółowych wytycznych Klienta/Zleceniodawcy, w szczególności dotyczących treści, ilości stron, wymagań formalnych, zakresu opracowania, wytycznych edycyjnych oraz terminów realizacji. Wszystkie powyższe wytyczne tworzą zakres opracowania, który jest podstawą wykonania zamówienia.
 4. Wykonawca każdorazowo ustala z Klientem/Zleceniodawcą warunki współpracy przed jej rozpoczęciem – mają one znajdować się zawsze w korespondencji mailowej.
 5. Wykonawca gwarantuje oryginalność wszystkich tworzonych analiz oraz opracowań.
 6. Wszelkie konsultacje i doradztwo z  Wykonawcą związane ze złożeniem i wykonaniem zamówienia są bezpłatne.
 7. Serwis współpracuje z innymi podmiotami zajmującymi się redagowaniem specjalistycznych analiz ora tekstów naukowych.

Zasady ogólne

 1. Usługi realizowane przez Serwis według wytycznych Zleceniodawcy na podstawie warunków współpracy określonych drogą mailową lub na podstawie podpisanej umowy zlecenia.

 2. Regulamin niniejszy stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy stronami.

 3. Czas realizacji zlecenia oraz forma i termin płatności ustalane są w momencie podjęcia współpracy i każdorazowo ustalane są indywidualnie.

 4. Wszelkie treści, materiały i opracowania wykonane przez Wykonawcę i podmioty współpracujące z wykonawcą mogą być wykorzystane przez Klienta/ Zleceniodawcę tylko w sposób nienaruszający prawa, a w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny.

 5. Serwis/Zleceniobiorca/Wykonawca nie wyraża zgody na niewłaściwe wykorzystanie przez Klienta/ Zleceniodawcę przekazanego wzoru tekstu, analizy, w szczególności podpisania się pod wykonaną częścią jako własnym.

 6. Zleceniodawca akceptując regulamin oświadcza, że nie wykorzysta opracowania przygotowanego przez Serwis/Zleceniobiorcę/ Wykonawcę, naruszając wymienione wyżej przepisy prawa.

 7. Wykonawca informuje o konieczności przestrzegania przez Klienta/ Zleceniodawcę przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 272 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny.

Realizacja zamówienia

 1. Zapytanie Klienta – kontakt za pośrednictwem poczty e-mail; kontakt@statystyka.plus lub formularza kontaktowego na stronie internetowej www.statystyka.plus
 2. Poprzez Zapytanie Klienta rozumie się następujące wstępne czynności:
 • określenie tematu analizy bądź zagadnień tematycznych oraz charakteru analizy/pracy/opracowania,
 • ustalenie terminu realizacji zleconego analizy/pracy/opracowania,
 • podanie oczekiwań dotyczących zakresu ilościowego analizy/ opracowania – wskazania narzędzi badawczych itp.
 • przekazania bazy danych Przez Zleceniodawcę przygotowanej zgodnie z instrukcjami Statystyka. W przypadku braku takiej bazy lub jej niewłaściwe przygotowanie, jej stworzenie jest płatne. Koszt podaje Zleceniobiorca i w przypadku akceptacji Zleceniodawcy, proszony jest o dokonanie płatności na poczet jej realizacji.
 1. Na podstawie złożonego zamówienia Serwis/Zleceniobiorca/Wykonawca dokonuje wyceny zlecanej analizy w oparciu o otrzymane informacje szczegółowe.
 2. Po przesłaniu zamówienia Serwis/Zleceniobiorca maksymalnie w ciągu 24 godzin sprawdza możliwość wykonania zamówionej usługi i informuje Klienta/ Zleceniodawcę.
 3. Decyzja Klienta – po otrzymaniu odpowiedzi od Serwisu/ Zleceniobiorcy Klient/Zleceniodawca powinien się do niej ustosunkować, tj. poinformować Serwis/Zleceniobiorcę o decyzji w sprawie zlecenia. Po upływie 24 godzin przesłane przez Serwis/ Zleceniobiorcę ustalenia co do terminu oraz wyceny zlecenia przestają obowiązywać.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia – na adres e-mail Zleceniodawcy przekazywane jest potwierdzenie przyjęcia realizacji zlecenia, w którym określone zostają szczegóły realizacji zlecenia, terminy realizacji oraz dane do wpłaty za poszczególne części zlecenia. W przypadku wyboru przez Klienta/ Zleceniodawcę opcji podpisania umowy zlecenia Klient/ Zleceniodawca zostaje poproszony drogą mailową o podanie danych osobowo – adresowych celem sporządzenia umowy cywilnoprawnej.
 5. Klient/Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazywania przed realizacją każdej części zlecenia dokładnych wytycznych i wskazówek dotyczących zlecenia. Wszelkie istotne zmiany założeń po realizacji danej części zlecenia albo po wcześniejszej akceptacji zakresów danej części będą uznawane za nowe wytyczne lub nowe zakresy i będą prowadziły do ustalenia dodatkowego wynagrodzenia adekwatnego do nakładu pracy poświęconego na wprowadzenie zmian lub wykonania nowej analizy.
 6. Rezygnacja Klienta/Zleceniodawcy ze zlecenia nie zwalnia od konieczności zapłaty całości umówionego wynagrodzenia, gdy zlecenie zostało ukończone przez Serwis/Zleceniobiorcę, choćby ustalony termin jeszcze nie nadszedł.
 7. Od dnia zakończenia zlecania tj. przesłania przez Serwis/Zleceniobiorcę całości opracowania, Zleceniodawca ma 14 dni na zgłaszanie ewentualnych korekt do wykonanych treści/analiz w ramach pierwotnie wskazanych wytycznych bez dodatkowych opłat. Po upływie 14 dni od przesłania opracowania wszelkie ewentualne korekty nawet w ramach pierwotnych wytycznych będą dodatkowo płatne.
 8. Po otrzymaniu przez Klienta/ Zleceniodawcę wykonanej danej części zlecenia bądź też całości zlecenia i braku kontaktu ze strony Klienta/Zleceniodawcy przez okres 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia wysłania na adres poczty elektronicznej zlecenia, zlecenie jest automatycznie zamykane. Wznowienie zlecenia jest możliwe po uprzednim ustaleniu nowych warunków.

Cena i Płatność

 

 1. Całkowity koszt realizacji zlecenia jest uzależniony od oczekiwań Klienta/Zleceniodawcy, terminu, zakresu ilościowego oraz wymaganych analiz jest wynikiem szczegółowych ustaleń poczynionych między Stronami.

 2. Edycja tekstu odbywa się według standardowych założeń: czcionka Times New Roman 12 pkt, Interlinia 1,5. Marginesy po 2,5 cm tylko lewy 3,5 cm. Justowanie obustronne. Tytuły rozdziałów wyśrodkowane, kapitaliki 16. Tytuły podrozdziałów czcionka 14. Tytuły podrozdziałów niższego rzędu czcionka 12, lub zgodnie z indywidualnymi wymaganiami i wytycznymi przedstawionymi przez Klienta/ Zleceniodawcę na etapie przekazywania wytycznych do realizacji.

 3. W Serwisie/u Zleceniobiorcy istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

 • przelew na konto bankowe,

 1. Płatność za Usługę odbywa się etapami. Wymagana wpłata zaliczki w wysokości 50% Usługi.

 2. W sytuacji wykonywania zlecenia etapami po otrzymaniu wpłaty I części analizy/zlecenia Zleceniobiorca przystępuje do realizacji pierwszego etapu analizy. Po akceptacji pierwszego etapu opracowania, Zleceniodawca dokonuje niezwłocznie płatności II części analizy/zlecenia. Po otrzymaniu wpłaty za wykonanie II części, Zleceniobiorca przystępuje do jej realizacji. Po wykonaniu II części Zleceniobiorca przesyła całość analizy będącej przedmiotem Zamówienia.

 3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zlecenia jest przesłanie potwierdzenia przelewu. Jeżeli potwierdzenie przelewu zaliczki nie zostanie przesłane, ani płatność na rachunku Zleceniobiorcy nie zostanie zaksięgowana – zlecenie może nie zostać wykonane w terminie – za co Serwis/ Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności.

 4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Wykonawcy.

 

Reklamacje i korekty

 

 1. Klient ma 14 dni kalendarzowych na zgłoszenie zastrzeżeń co do przesłanego mu przez Serwis/ Zleceniobiorcę/Wykonawcę całości Zamówienia. Brak złożenia przez Klienta oświadczenia w tym okresie oznaczać będzie przyjęcie Usługi bez zastrzeżeń.

 2. Przez zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, rozumie się usterki, spowodowane niedostosowaniem się przez Serwis/Zleceniodawcę/Wykonawcę do Planu opracowania ustalonego na bazie pierwotnych wytycznych.

 3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zastrzeżeniach co do analizy lub jej poszczególnych części, dokonać bezpłatnych korekt tekstu w obszarach, jakie zostały uwzględnione w zakresie analizy.

 4. Nie stanowią korekt (ani nie mieszczą się w granicach zastrzeżeń z ust. 1 i 2) zmiany, które dotyczą obszarów, jakie nie zostały uwzględnione w  zakresie analizy przed złożeniem zamówienia. W szczególności są to w szczególności następujące sytuacje:

 • Klient zamierza usunąć część analizy sporządzonego Opracowania, a na jego miejsce stworzyć zupełnie nowy;

 • Klient zamierza dodać dodatkowe analizy lub narzędzia do pierwotnie ustalonego bądź uwzględnić kwestie w tekście, których pierwotnie nie zgłaszał;

 • Klient zmienia koncepcję przygotowanej analizy lub jej treści, co wiąże się z potrzebą dokonania licznych zmian, merytorycznych, redakcyjnych itp.

 • Klient zgłasza nowe wymogi (redakcyjne, edycyjne, lub jakiekolwiek inne), nie uzgodnione na początku współpracy.

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji o których mowa w ust. 4,
  Serwis/ Zleceniodawca/Wykonawca za dodatkowym wynagrodzeniem jest w stanie nanieść zmiany bądź sporządzić analizę/ tekst w oparciu o nowe wytyczne. Wysokość wynagrodzenia jest wówczas ustalana indywidualnie adekwatnie do nowych wytycznych, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania, ilość zmian oraz termin wykonania.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 w zw. z art. 28 pkt 2 PrKonsum, Klient, który jest konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres kontakt@statystyka.plus.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.
 3. Zgodnie z art. 38 pkt 1 PrKonsum, kupujący nie ma prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeżeli Wykonawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu usługi przez Wykonawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. W sytuacji, kiedy po zawarciu umowy Klient zażądał wykonania usługi, przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy, po czym w tym okresie złożył oświadczenie o odstąpieniu, będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do stopnia ukończenia usługi przez Wykonawcę. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego w umowie wynagrodzenia.
 5. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Wykonawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Zawierając umowę Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w Serwisie/u Zleceniobiorcy jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Wszelkie kwestie ochrony danych osobowych klientów Wykonawcy opisuje Polityka Prywatności.

 3. Materiały realizowane przez Serwis/ Zleceniobiorcę są przygotowywane indywidualnie i jednorazowo.

 4. Serwis/Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie oraz dowolnym zakresie. W przypadku zmiany Regulaminu w czasie wykonywania umowy Zleceniodawca jest uprawniony do złożenia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o tym fakcie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W przypadku wypowiedzenia przez Zleceniodawcę umowy każda ze stron uprawniona jest do zachowania wszystkiego co dotąd otrzymała od drugiej strony stosownie do stopnia jej realizacji.

 5. Stwierdzenie przez Zleceniobiorcę w toku wykonywania zlecenia, że Zleceniodawca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, stanowić będzie podstawę do odstąpienia przez Zleceniobiorcę od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do wpłaconego już na jego rzecz wynagrodzenia.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.

 7. Wszelkie ewentualne powstałe spory Strony w pierwszej kolejności zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.