Słowniczek statystyczny Statystyka opisowa

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Statystyka opisowa

Statystyka opisowa to dziedzina statystyki zajmująca się zbieraniem, organizacją i opisem danych za pomocą różnych miar, tabel i wykresów. Ma na celu przedstawienie charakterystyk rozkładu danych w sposób przystępny i zrozumiały.

Przykładowo, może być wykorzystywana do przedstawienia średniej, mediany i odchylenia standardowego wyników egzaminu w grupie uczniów.

słowniczek pojęć statystyka