Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI  STATYSTYKA.PLUS
Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest traktowana przez firmę STATISTIC SP. Z O.O., właściciela serwisu statystyka.plus jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności. Jako podmiot zajmujący się we współudziale z wieloma doświadczonymi statystykami tworzeniem analiz, statystycznych oraz matematycznych, tworzeniem metodologii , dbamy o pełne poszanowanie prywatności naszych klientów. Jednocześnie celem firmy STATISTIC SP. Z O.O jest należyte informowanie klientów o wszelkich niezbędnych informacjach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). W związku z powyższym, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Postanowienia ogólne

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z pełnym poszanowaniem prywatności osób, których dane dotyczą oraz dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Administrator zapewnia, że podjął przewidziane prawem odpowiednie środki, które mają na celu bezpieczeństwo danych osobowych.

 2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Administrator zabezpiecza w szczególności dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Wraz z akceptacją niniejszej Polityki prywatności, Klient wyraża zgodę na zasady przetwarzania swoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony internetowej, jakie zostały opisane w niniejszym dokumencie.

 4. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których STATISTIC SP. Z O.O. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł. Administrator realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

 5. Niniejsza Polityka jest zgodna z treścią Rozporządzenia.

Definicje

Terminy użyte w Regulaminie  oznaczają:

 • STATISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, przy ul. Modelarskiej 18/2 40-142 Katowice
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Klient – osoba, na rzecz której zgodnie z Regulaminem Administratora i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawierana jest Umowa;
 • Oprogramowanie – przeglądarki internetowe (np. Chrome, Opera, Mozilla Firefox), za pomocą których Klient może korzystać ze strony internetowej statystyka.plus
 • Polityka – niniejszy dokument;
 • Pliki cookies – dane informatyczne stanowiące w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w Urządzeniach Klienta i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej;
 • Przetwarzanie Danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Regulamin – dokument, który określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady prowadzenia przez niego realizowania zamówień Klientów;
 • Rozporządzenie albo RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem ststystyka.plus
 • Umowa – każda umowa, w szczególności zrealizowanie zamówienia Klienta poprzez sporządzenie przez Administratora lub osobę przez niego wyznaczoną analizy statystycznej, matematycznej lub opisu wyników badań czy też pozyskaniu danych do analizy.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do strony internetowej, w szczególności komputery, tablety, smartphone’y.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych osobowych:

 • utrwala zbierane Dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;

 • wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych osobowych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

 • zachowuje pełną poufność Danych osobowych.

 1. Klienci odwiedzający stronę internetową oraz aplikację PWA  lub korzystający z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, mają kontrolę nad Danymi osobowymi, które podają.

 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, wypełniania obowiązków nałożonych przez prawo na Administratora (przede wszystkim sprawy podatkowe i rachunkowe) oraz na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych będą odpowiednio:

 • wykonanie umowy;

 • obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości);

 • prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania Danych osobowych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Klientem a Administratorem, a także przetwarzania Danych osobowych po wypełnieniu umowy przez okres, w którym Klient może skierować względem Administratora ewentualne roszczenia związane z wykonaniem Umowy;

 • zgoda Klienta – w odniesieniu do przetwarzania Danych po zakończeniu trwania stosunku prawnego między Klientem a Administratorem.

 1. Podanie Danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku odmowy podania Danych osobowych, nie będzie możliwe zrealizowanie umowy ze strony Administratora.

 2. Administrator przetwarza lub może przetwarzać Dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie w formularzu znajdującym się na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”. Są to następujące Dane:

 • imię,

 • nazwisko,

 • numer telefonu

 • adres e-mail;

 1. W przypadku zawarcia umowy między Administratorem a Klientem, Administrator, poza Danymi osobowymi wskazanymi w ust. 4, będzie przetwarzał dodatkowe Dane Klienta:

 • numer telefonu;

 • adres zamieszkania

 • numer konta bankowego.

 1. Administrator przechowuje Dane osobowe Klientów w celu ułatwienia w przyszłości ewentualnych kontaktów z Klientami w celu zrealizowania Umowy.

 2. Odbiorcami Danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania Danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, obsługi informatycznej, księgowej, kadrowej, prawno-podatkowej Administratora, w szczególności na podstawie umów o powierzenie przetwarzania Danych osobowych. Osoby, którym Administrator zleca napisanie teksów, opracowań, artykułów, nie mają dostępu do Danych osobowych Klientów.

 3. Administrator oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na stronie internetowej, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.

 4. Administrator ma prawo udostępniać Dane i informacje Klienta w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub sądowi.

 5. Po wykonaniu umowy Administrator będzie przetwarzał Dane osobowe Klienta przez okres, w którym Klient może skierować względem Administratora ewentualne roszczenia związane z wykonywaniem Umowy.

 6. Klient, którego Dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do Danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią § 5 niniejszej Polityki.

Pliki cookies

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki

 2. W ramach strony internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia Oprogramowania;

 • stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Klienta przez określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

 1. W ramach strony internetowej mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów plików cookies:

 • „niezbędne”, które pozwalają korzystać ze strony internetowej,

 • „wydajnościowe”, które pozwalają zbierać informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej;

 • „funkcjonalne”, które pozwalają zachować wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, m.in. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;

 • „reklamowe”, które pozwalają dostarczyć Klientowi treści reklamowych bardzie dostosowanych do jego zainteresowań.

 1. Pliki cookies wymienione w ust. 2 i 3 powyżej wykorzystywane są w następujących celach:

 • optymalizacji w korzystaniu ze strony internetowej; dzięki temu możliwe jest rozpoznanie i wyświetlenie strony internetowej na Urządzeniu Klienta, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenie statystyk, jakie wspierają obserwację korzystania ze strony internetowej przez Klientów, co wpływa na ulepszenie jej struktury i treści.

 1. Stosowanie na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Klientów korzystających z tej strony.

Prawa Klienta

 

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania w każdym czasie.

 2. Klient ma możliwość wyboru, w jakim zakresie i czasie chce korzystać ze strony internetowej i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Klient nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych osobowych w bazie Klientów, to ma prawo do żądania ich usunięcia.

 3. Klientowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich Danych osobowych.

 4. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych osobowych, które jest oparte na celach wynikających z prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • W celu żądania poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych osobowych Klient powinien przesłać swoje żądanie na adres e-mail Administratora: kontakt@statystyka.plus lub pisemnie na adres: Statistic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ul. Modelarskiej 18/2 40-142 Katowice

 1. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzał jego Danych osobowych zgodnie z prawem.

 2. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies  do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji, dalsze korzystanie ze strony internetowej będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają plików cookies.

 3. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach Oprogramowania, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniach Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.

 4. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w Oprogramowaniu, którego używa.

 5. Administrator realizuje żądania wynikłe z niniejszego paragrafu niezwłocznie.

Postanowienia końcowe

 1. Na stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych witryn, które działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: kontakt@statystyka.plus
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki.