Słowniczek statystyczny Test t-Studenta

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Test t-Studenta

Test t-Studenta to statystyczny test służący do porównywania średnich dwóch grup. Pozwala nam stwierdzić czy różnice między średnimi są istotne statystycznie, czy mogą być wynikiem przypadku.

Przykładowo, może być używany do oceny czy średnie wyniki testu z matematyki różnią się między uczniami uczącymi się tradycyjnie a uczniami uczącymi się online.

słowniczek pojęć statystyka