Słowniczek statystyczny Histogram

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Histogram

Histogram jest używany do przedstawienia rozkładu danych w formie graficznej. Składa się z kolumn, gdzie każda kolumna reprezentuje przedział wartości, a wysokość kolumny odzwierciedla liczbę obserwacji zawartych w tym przedziale. Jest szczególnie przydatny w analizie danych ilościowych, pozwalając na szybkie zrozumienie, jak wartości są rozłożone w danym zbiorze. Histogramy pozwalają zidentyfikować charakterystyczne cechy rozkładu danych, takie jak symetria, skośność, lub występowanie wielu szczególnie częstych lub rzadkich wartości.

Przykładowo, histogram może być używany do analizy rozkładu wzrostu w populacji. Jeśli rozkład jest zbliżony do rozkładu normalnego, histogram będzie miał charakterystyczny kształt dzwonu, z większą koncentracją obserwacji wokół średniej wartości wzrostu.

słowniczek pojęć statystyka