Słowniczek statystyczny Estymator

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Estymator

Estymator to kluczowe pojęcie w statystyce, odnoszące się do procedury lub wzoru matematycznego, które służą do szacowania parametrów populacji na podstawie próby. Próba jest często używana, ponieważ jest niemożliwe lub niepraktyczne zbadać całą populację. Estymatory pozwalają na oszacowanie prawdziwych parametrów populacji na podstawie dostępnych danych próby. Dobre estymatory dążą do wartości zbliżonych do rzeczywistych parametrów populacji, a jakość estymacji rośnie wraz z rozmiarem próby.

Przykładem estymatora jest średnia próbki, która pozwala na oszacowanie średniej populacyjnej. Innymi popularnymi estymatorami są odchylenie standardowe próbki czy współczynnik korelacji. Estymatory są fundamentalnym narzędziem w statystyce, pozwalając badaczom wyciągać wnioski na temat populacji na podstawie dostępnych prób danych.

słowniczek pojęć statystyka